DIS-Norge
 
  English Norsk  

Årsmøte for Slekt og Data Sogn og Fjordane

Innkalling til årsmøte for Slekt og Data - Sogn og Fjordane:

Tidspunkt: Laurdag 25. mars 2017, klokka 11.00
Stad: Thon Hotell Skei

 

Årsmøte 2016

Hei alle medlemmer!

 
Det vert årsmøte i DIS Sogn og Fjordane på Skei hotell laurdag 12.mars, frå klokka 12.00. 
 
Styret minner om at medlemmer som har saker dei vil ha behandla på årsmøtet, må melde desse inn minst 4 veker i forkant av årsmøtet. 
 
Vi kjem elles tilbake med endeleg innkalling og møtedokument til årsmøtet når det nærmar seg, men fint om dei som er interesserte i å komme held av datoen i kalenderen. 
 
På vegne av styret, 
Marita Brandsøy Lystad, styremedlem
 

Treff for slektsinteresserte i Flora-området

Flora Historielag og lokale medlemmer av DIS-Sogn og Fjordane arrangerer faste treff for slektsinteresserte. Treffene er åpne for alle.

Denne våren blir det treff på Kystmuseet i Florø på følgende datoer:

28.januar
9. februar
25.februar
8. mars
5. april
21. april
3. mai

Alle treffene starter klokka 19.00.

 

Slektforskardagen 2015

Slektforskardagen 2015 vart i år markert med to arrangement i fylket vårt. Hovudmarkeringa gjekk føre seg på Sogn Folkemuseum på Kaupanger, kor ei lita gruppe på 8 personar var samla i høve dagen. Leiar Kjell Loen ønskte dei frammøtte velkomen, og deretter tok Per Olav Bøyum forsamlinga med inn i Fylkesarkivet sine kjelder. Dei frammøtte fekk mellom anna sjå gjennom eit døme på korleis ein kan finne opplysningar om ein person gjennom dei ulike databasene ein finn på Fylkesarkivet sine nettsider. I tillegg til dette viste Ottar Solberg korleis ein kan leite etter namn til dømes i Digitalarkivet, og dei som kom fekk høve til å stille spørsmål om eigne slekter. DIS Sogn og Fjordane spanderte kaffi og sveler på deltakarane, og det vart ei triveleg stund på Sogn Folkemuseum.

I tillegg til hovudarrangementet i Sogn var det også eit arrangement på Florø Folkebibliotek i høve dagen. Arrangementet i Florø var eit samarbeid mellom Flora Historielag og lokale medlemmer av DIS Sogn og Fjordane, og det var 6 personar som deltok på dette.

 

Bileta er frå arrangementet på Sogn Folkemuseum.

 

Slektforskardagen 2015

Lørdag 31.oktober er det den store slektforskerdagen, og i Sogn og Fjordane vert det to arrangement; eitt på Sogn Folkemuseum og eitt på Flora Folkebibliotek. Begge arrangementa startar klokka 11.00, og er opne for alle interesserte. 

Vel møtt!

 

Folketellinga 1875 ventar på å bli fullført- kan dette vere noko for deg?

Folketellinga 1875 er berre delvis ferdig transkribert. I Sogn og Fjordane er Kinn, Florø, Eivindvik, Vik, Hafslo, Førde, Bremanger, Selje, Davik, Eid, Hornindal, Gloppen, Innvik og Stryn så og seie ferdige, medan dei andre stadene manglar. 

Registreringssentralen for Historiske data ved Universitetet i Tromsø har no teke kontakt med DIS Sogn og Fjordane for å høyre om det er interesse for å delta i eit samarbeid, der ein via dugnad fullfører transkriberinga av folketellinga 1875 også for vårt fylke.

 

Spørreundersøking frå DIS Norge

DIS-Norge feirar 25 år i år, og gjennomfører for tida ei stor medlemsundersøking.

 

Gratis kurs i slektsgransking

Høgskolen i Volda tilbyr no gratis kurs i slektsgransking. Alt ein treng er ein PC og tilgong til internett. Kurset er nettbasert, og bygger på det som tidlegare var "Slektsgransking 1" ved Høgskolen. 

 

Årsmøte 2015 DIS Sogn og Fjordane

DIS-Sogn og Fjordane: Innkalling til årsmøte 2015

Møtestad: Skei hotell

Møtetid: Laurdag 21.03, klokka 11.00- 13.00. 

Saksliste til møtet: 

1. Registrering av deltakarar, og eventuelle fullmakter

2. Val av møteleiar og referent, samt to medlemmer til å underteikne protokollen

3. Årsmelding

4. Rekneskap og revisor sin merknad

5. Ansvarsfridom for styret

6. Innkomne forslag

7. Budsjett

8. Val av leiar og 2 styremedlemmer

9. Val av valnemd

10. Eventuelt

Relevante dokument til årsmøtet vil bli lagt ut på heimesida til DIS- Sogn og Fjordane: http://sf.disnorge.no/informasjon-fra-arsmoter

Hugs pålogging for å få lese desse dokumenta.

 

Minneord etter Geir Nilsen sin bortgang

Det var ei uventa og trist melding vi fekk om at leiaren vår i DIS Sogn og Fjordane, Geir Nilsen, døydde brått på Haukeland sjukehus den 25. januar.

Geir vart vald som styremedlem i DIS Sogn og Fjordane i 2004 og tok over som leiar i 2008. Han har vore ein engasjert, inspirerande og dyktig leiar. I tillegg til arbeidet som leiar var han DIStreff-fadder. Geir såg tidleg at registrering og fotografering av gravminne var eit verdfullt tilbod til slektsgranskinga. Han var pådrivar for dette i Sogn og Fjordane og registrerte/fotograferte gravminne i fleire kommunar. Geir sine gode datakunnskapar fekk han nytte av i vervet som leiar. DIS-Norge/DIS Sogn og Fjordane er takksam for alt arbeid som Geir la ned gjennom alle desse åra. Våre tankar og medkjensle går til Geir sin familie som no sit att i sorg og sakn.


 

 

Syndiker innhold